Werkwijze & bestuur Nederland

Werkwijze

De projecten van het Centrum in Malawi worden op de volgende wijze beoordeeld en gerealiseerd:
1. Het Eva Demaya Centre in Malawi initieert projectvoorstellen met daarbij een gedetailleerde projectbegroting. Langlopende projecten worden in fasen opgesplitst, waarbij elke fase wordt behandeld als een separaat project.
2. Na accordering door het bestuur van de Eva Demaya Stichting in Nederland wordt gestart met het werven van fondsen.
3. Alle inkomsten, zowel die worden geworven voor een specifiek project alsook de algemene donaties, komen op één rekening van de Eva Demaya Stichting samen.
Het bestuur zorgt ervoor dat opbrengsten van specifieke projectacties ook daadwerkelijk die projectbestemming krijgen.

Bestuur

De Eva Demaya Stichting kent een bestuur en een activiteitencommissie. Het bestuur zorgt voor beleidsbepaling, uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken en het werven van fondsen, vanuit het jaarlijks opgestelde beleidsplan.
De activiteitencommissie organiseert op aangeven van het bestuur periodiek activiteiten voor fondsenwerving en publiciteit. Bij de verschillende activiteiten zijn vele vrijwilligers actief.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Aangetreden Aftredend
Peter van Rossum(voorzitter) december 2002 juli 2024
Ria Jongerius (secretaris) december 2001 juli 2024
Cees van Rijn (penningmeester) januari 2008 juli 2024
Katja Brenninkmeijer september 2016 juli 2024
Gerrie van Adrichem december 2016 juli 2024
Geraldine Hindriksen januari 2018 juli 2024