Statuten & Doelstelling

Statutaire gegevens

De Eva Demaya Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Kwintsheul gemeente Westland. De statuten werden notarieel vastgelegd d.d. 03 Juni 1998 en voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2002. De stichting staat ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nr. 27172697.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan Eva Demaya Centre in Malawi.
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door:

  1. het actief betrekken van scholen, kerken, bedrijven, organisaties en instellingen.
  2. het interesseren van een breed publiek via media en eigen publicaties.
  3. het verkrijgen van medewerking van speciaal op ontwikkelingssamenwerking gerichte organisaties.
  4. het instellen van een donateurschap.
  5. het financieel beleid zo te voeren dat er voor minimaal 3 jaar een garantie voor te voeren beleid gegeven kan worden.

Het bestuur streeft ernaar dat zoveel mogelijk van het ingezamelde geld besteed kan worden aan het Eva Demaya Centrum zelf in Malawi. Bestuur en leden van de activiteitencommissies ontvangen dan ook geen vergoeding. De afgelopen jaren bedroeg het percentage kosten niet meer dan 4% van de baten uit eigen fondsenwerving!

De doelstelling en beoogde werkwijze van de stichting kunt u vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van de stichting.
Het beleidsplan en de begroting voor 2023 van de Stichting kunt u inzien in het bijgaande document.