Werkwijze & bestuur Nederland

Werkwijze

De projecten van het Centrum in Malawi worden op de volgende wijze beoordeeld en gerealiseerd:
1. Het Eva Demaya Centre in Malawi initieert projectvoorstellen met daarbij een gedetailleerde projectbegroting. Langlopende projecten worden in fasen opgesplitst, waarbij elke fase wordt behandeld als een separaat project.
2. Na accordering door het bestuur van de Eva Demaya Stichting in Nederland wordt gestart met het werven van fondsen.
3. Alle inkomsten, zowel die worden geworven voor een specifiek project alsook de algemene donaties, komen op één rekening van de Eva Demaya Stichting samen.
Het bestuur zorgt ervoor dat opbrengsten van specifieke projectacties ook daadwerkelijk die projectbestemming krijgen.

Bestuur

De Eva Demaya Stichting kent een bestuur en een activiteitencommissie. Het bestuur zorgt voor beleidsbepaling, uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken en het werven van fondsen, vanuit het jaarlijks opgestelde beleidsplan.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Aangetreden Aftredend
Peter van Rossum(voorzitter) december 2002 december 2020
Ria Jongerius (secretaris) december 2001 december 2019
Cees van Rijn (penningmeester) januari 2008 december 2019
Marja Enthoven september 2013 september 2019
Katja Brenninkmeijer september 2016 september 2020
Gerrie van Adrichem december 2016 december 2019
Geraldine Hindriksen februari 2018 februari 2021

De activiteitencommissie organiseert activiteiten en zorgt voor een goede publiciteit. Op commissie bestaan uit de volgende personen:
Hanneke van Holst
Wil ’t Mannetje
Karin Pennewaard
Rink van Rossum
Anja Duijndam
Daarnaast zijn bij de verschillende activiteiten talloze vrijwilligers actief.